top of page

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

  1. Administratorem danych osobowych zebranych od Uczestników Kursu w związku udziałem w nim i jego przebiegiem jest Orident Edukacja s.c. Agnieszka Szygenda Jakub Szygenda z siedzibą w Poznaniu kod pocztowy 61-311, ul. Ługańska 5, (dalej jako: „Administrator”). Kontakt z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych odbywa się za pośrednictwem adresu: Poznań 61-311, ul. Ługańska 5, adresu e-mail edukacja@orident.pl.

  2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit c i lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”), w celu: 1) wykonania zawartej umowy, 2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora  w tym dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; 4) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu; 5) przekazywania informacji o proponowanych zmianach umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub  siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), 6) na podstawie odrębnej zgody w celu  marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta; marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz automatycznych systemów wywołujących, 7) marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych i współpracujących z Administratorem. 

  3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 1)  dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a)  obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); 2)  dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora lub podmiotów powiązanych i współpracujących, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; lub cofnięcia zgody; 3)  dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 

  4. Każdy, kogo dotyczą dane osobowe ma prawo do: 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 2) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne,3) żądania usunięcia danych, 4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, 5)  przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 7)  wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, 8) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 9) uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”. 

  5. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora) to partnerzy przetwarzający dane wyłączenie w celu prawidłowego przeprowadzenia Kursu  i w związku z jego przebiegiem w tym: laboratoria, przedstawiciele, firmy świadczące pomoc prawną, księgowo-kadrową,  przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

  6. Zgłaszający jest administratorem danych osobowych swoich pacjentów. 

  7. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe pacjentów podane w trakcie Kursu i zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać odpowiednie zgody na ich podanie i wykorzystanie przez Organizatora.

bottom of page